Asztalfoglalás

+36 30 406 9848

Adatvédelmi tájékoztató

Huber Étterem Fertőrákos

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató 

éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

 

 1. Célja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

 1. Adatok:

Az Adatkezelő adatai

 

Teljes neve:

 

Huber Étterem Fertőrákos, Fertő Gasztro Kft.

Székhely:

9421 Fertőrákos, Fő utca 232.

E-mail Postacíme::

info@huberetterem.hu

Telefon 

+3630/406-9848

Fax:

 
   

Adatvédelmi kérdés esetén

info@huberetterem.hu

 1. Az adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • Élelmiszertörvény

 

 1. Alapfogalmak

 

A GDPR értelmében a „személyes adat”-nak tekinthető: 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

 

MILYEN ADATAIT KEZELJÜK?

 

Munkavállalók esetén:

A munkavállalóink munkaügyi adatait kezeljük a munkaszerződés teljesítése érdekében és a jogi kötelezettségek céljából. Ugyanez vonatkozik az egyéb jogcímen foglalkoztatottakra is.

 

Ha Ön vendégünk:

Nem kezelünk Önről adatot csak abban az esetben, ha hozzájárulását adja hírleveleinkhez, vagy asztalfoglalás során önkéntesen ad meg adatokat. Az asztalfoglalásokat 24 órán belül törüljük, de a „törzsvendégek adatait és szokásait tároljuk.” Törzsvendégeink maguk kérhetik nyilvántartásba vételüket. Különleges étkezési szokásról a jogszabályi előírások értelmében csak írott listát vezethetünk, amelyben hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 

Ha éttermünkben tartózkodik: kamerás megfigyelés alanya, külön tájékoztatót helyeztünk el. a Kamerás megfigyelés célja: a személy és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdek.

 

Ha Ön a honlapunk látogatója: látogatás során sütiket telepítünk a gépére, ezekről bővebb információt itt olvashat, LINK

 

Üzleti partnereink esetében: az üzletmenet folytonossága érdekében vezetői, munkavállalói kapcsolattartási adatai kezeljük, jogos érdekből illetőleg a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben. 

 

Az éttermünkben készülhetnek fotók is, ezeket kizárólag hozzájárulás alapján készitjük illetve használjuk fel.

 

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait Éttermünk munkavállalói ismerhetik meg kizárólag feladataik ellátása és adminisztráció érdekében. A személyes adatok a Címzetteknél nem kerülnek továbbításra harmadik személyhez. 

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az Étterem nem továbbít személyes adatot. 

Érdek védelmi esetben (pl. ételallergiás roham) adatátadás történhet az eljáró orvos részére (mit evett a vendég)

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Számítógépes rendszerünk korszerű, a belépések, rögzítések logolásra keresnek.

A telefonhívásokat nem rögzítjük.

Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz az Étterem. 

 

AZ ÖN JOGAI

 

A GDPR 15. cikke alapján Ön kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a)az adatkezelés céljai;
 2. b)az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e)az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f)a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g)ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h)az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult a személyes adat törését kérni, azonban a kérést megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

 1. a)a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b)az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d)a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e)a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f)a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben: 

 1. a)ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b)ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 3. c)ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d)ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e)ha népegészségügy területén érintő közérdekből, 
 6. f)ha közérdekű archiválás céljából, vagy 
 7. g)ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 
 8. h)ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a)ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése 
 2. b)és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:   1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu